Kewajiban Menepati Janji (Part i)

Dari sudut bahasa; al-`aqd atau kata jamaknya al-`uqud membawa maksud ikatan. Manakala dari sudut istilah syarak; ikatan janji samada secara lisan atau bertulis antara pihak-pihak terbabit yang wajib disempurnakan. Umumnya, janji terbahagi kepada 2 katogari, iaitu;

Pertama: Janji yang ditetapkan oleh Allah ke atas kaum mukminin menerusi bai`ah sepertimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mafhum sebuah hadis daripada `Ubadah bin Shamit r.a, Rasulullah bersabda kepada sekumpulan sahabat beliau: “Marilah kamu berbai`ah (berjanji) denganku  bahawa kamu tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak  akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak melakukan pembohongan yang kamu ada-adakan, tidak mendurhakai aku dalam amal kebaikan. Sesiapa antara kamu yang menepati janji, maka ganjarannya adalah daripada Tuhan. Sesiapa yang terlanjur melanggar perjanjian, dia akan disiksa di muka dunia (itu akan menjadi kifarat untuk menghapuskan dosanya). Sesiapa yang terlanjur melakukan kesalahan dan Tuhan menutupinya (tidak diketahui oleh orang ramai), maka urusannya terserah kepada Tuhan. Jika Tuhan ingin dia disiksa. Dan jika Tuhan menghendakinya dimaafkan”. Kata `Ubadah “lalu kami berbai`ah dengan beliau tentang perkara tersebut” (riwayat al-Bukhari).

Susulan peristiwa bai`ah ini merupakan sebab diturunkan ayat 90-91 surah al-Nahl.

Mafhum firman Allah:

Sesungguhnya Allah menyuruh melaksanakan keadilan dan kebaikan, memberikan hak sillaturahim serta kebaikan kepada kaum kerabat, dan Tuhan melarang perbuatan keji, perlanggaran dan pendurhakaan. Dia mengingatkan kamu agar kamu mengerti. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah engkau langgar perjanjian setelah peneguhannya. Dan sesungguhnya kamu jadikan Allah sebagai saksinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. (Surah al-Nahl, ayat 90-91). 

 

Kedua: Janji yang dibuat dalam setiap urusan kehidupan harian sesama manusia seperti dalam masalah pengurusan harta anak-anak yatim, harta waqaf dan urusan pentadbiran politik.

Mafhum firman Allah:

 

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sehinggalah dia dewasa. Dan penuhilah (tepatilah) janji. Sesungguhnya janji adalah suatu tanggungjawab, (Surah al-Isra`, ayat 34)

 

Janji juga tidak terkecuali berlaku antara pihak kaum muslimin atau individu muslim dengan non muslims seperti yang dinyatakan dalam mafhum firman Allah:

 

Sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah, berjuang dengan harta dan diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat perlindungan kepada mereka yang berhijrah dan memberi pertolongan. Mereka saling memimpin antara satu sama lain. Dan orang-orang yang beriman yang tidak berhijrah, tidak wajib keatas kamu melindungi mereka sedikitpun sehingga mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan agama, kamu wajib menolong mereka kecuali terhadap kaum yang telah wujud perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Anfal, ayat 72)

 

Dr Wahbah al-Zuhaili menegaskan dalam al-Tafsir al-Wajiz; perjanjian dengan mana-mana kaum non-muslims wajib dijaga dan dihormati dengan tidak menimbulkan sebarang persengketaan dengan mereka. Janji merupakan imbuhan susulan bagi persepakatan atau persetujuan yang dicapai oleh pihak-pihak terbabit dalam usaha mencapai sesuatu matlamat atau objektif. Justeru, janji ialah amanah yang mesti disempurnakan. Hukum menepatinya adalah wajib di sisi syarak dan perlanggarannya merupakan pengkhianatan.

Mafhum firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman tepatilah segala janji. (Surah al-Maidah, ayat 1)

 

Perlanggaran atau pengkhianatan perjanjian amat dimurkai Allah Taala. 

Mafhum firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan Allah kerana kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. (Surah al-Saff, ayat 2-3)

 

Malah Rasulullah juga turut menegaskan bahawa pengkhianatan janji meskipun terhadap golongan non-muslims adalah antara sifat orang-orang munafik.

 

Mafhum hadis:

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawa Rasulullah bersabda “Tanda munafik itu tiga: Apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi amanah dia khianat”. (Muttafaqun alaihi)

 

Mafhum hadis:

Daripada Abdullah bin Amr bin`al-As, Rasulullah  bersabda: “Ada empat tanda. Sesiapa yang ada padanya semua ini, dialah sebenar-benar orang munafik. Dan sesiapa yang ada padanya salah satu daripada empat tanda ini, maka dia mempunyai salah satu tanda munafik hinggalah dia meninggalkannya: apabila diberikan amanah dia khianat, apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir, apabila bertelingkah dia melampaui batas”. (Muttafaqun alaihi)  

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: