Sifat-Sifat Allah Taala

sunset

Allah Subhanahu wa Taala ialah Maha Pencipta alam semesta ini.  Selain memiliki asmaulhusna (nama-nama yang baik), Dia juga memiliki sifat-sifat luhur yang merupakan penetapan daripada kesempurnaan ketuhananNya serta keagungan ilahiahNya. Tidak sesuatupun yang menyekutuiNya atau memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Taala itu. Ini kerana Allah Taala adalah Maha Esa dan tiada tuhan selain daripadaNya yang boleh disembah. Sifat-sifat yang menjadi milik Allah Taala diantaranya ada yang disebut sifat-sifat salbiah dan ada yang disebut sifat-sifat tsubutiah.

Yang termasuk dalam rumpunan sifat-sifat salbiah ialah: Allah Taala bersifat Awal dan Akhir. Beliau adalah Maha Awal. Arti dari kemahaawalan itu ialah kewujudan Allah tiada permulaan. Justeru, kewujudan Allah Taala tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Allah Taala adalah Maha Akhir. Maksud daripada kemahaakhiran itu ialah tidak ada  pengakhiran atau penghabisan bagi kewujudanNya. Dialah Yang Maha Kekal dan tidak ada nihayah atau titik keakhirannya. Lantaran ini, Dia adalah Maha Azali sebelum kewujudan sesuatu apapun selain daripadaNya. Dia adalah Maha Abadi yang kekal untuk selama-lamanya. Tiada pernah didahului oleh ketiadaan dan tidak pernah mengalami sebarang kerosakan kerana Dia semestinya wajibul wujud (wajib ada). Mafhum firman Allah: Dia (Allah) adalah Maha Pertama, Maha Terakhir, Maha Terang dan Maha Tersembunyi dan Dia adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Hadid:3)

Maha Pertama maksudnya yang terdahulu sekali kewujudanNya jika dibandingkan dengan segala yang maujud ini tanpa didahului oleh ketiadaan. Maha Terakhir maksudnya kekal selama-lamanya setelah musnah segala yang maujud ini. Maha Terang maksudnya; segala kesan ciptaanNya merupakan bukti jelas yang menunjukkan kewujudan Allah Taala. Maha Tersembunyi pula bererti Allah Taala adalah Zat yang tidak dapat dicapai oleh segala pancaindera dan tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran.

 

Imam Bukhari dan al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imran bin Husain, katanya, “Suatu ketika saya berada disamping Rasulullah. Semasa sekelompok kaum dari Bani Tamim datang, beliau bersabda: “Sambutlah berita gembira itu, wahai Bani Tamim. (Berita gembira yang dimaksudkan ialah siapa yang masuk Islam tentu akan selamat daripada kekal di neraka)”. Kaum Bani Tamim berkata, “Tuan telah khabarkan berita gembira buat kita, maka berilah kita sesuatu”. Tidak lama sesudah itu orang-orang dari penduduk Yaman datang, lalu beliau bersabda, “Sambutlah berita gembira ini wahai ahli Yaman, sebab kaum Bani Tamim tidak suka menyambutnya” Orang Yaman berkata, “Kita semua suka menyambutnya. Memang kita datang untuk belajar masalah agama dan juga  menanyakan kepada Tuan perihal kejadian alam semesta ini, bagaimanakah itu?” Rasulullah saw. lalu bersabda, ‘Mula-mula Allah memang sudah ada dan adanya Allah sebelum adanya sesuatu apapun. Arasynya ada di atas air, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, selanjutnya ditulislah segala sesuatu itu dalam zikir (lohmahfuz).”

Zikir yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah Lohmahfuz iaitu suatu bentuk makhluk yang agung dan besar sekali di antara segala yang diciptakan oleh Allah Taala. Di situ dicatat segala yang ada di alam semesta ini serta segala apa yang ditakdirkan untuk masing-masing yang merupakan makhlukNya. Dengan kata lain, Lohmahfuz adalah merupakan ilmu Allah Taala yang berhubungkait dengan segala sesuatu yang maujud ini sama ada  secara keseluruhan atau terperinci baik yang kecil ataupun yang besar.

Adapun pengertian arasy Allah Subhanahu wa Taala berada di atas air ialah; arasy itu berada di bahagian atau tempat yang lebih atas sedangkan air itu berada di tempat yang lebih bawah. Arasy Allah Taala itu bukan benar-benar ada di atas air seperti perahu yang terapung di atasnya. Ini sama saja dengan perkataan bahawa langit ada di atas bumi. Jika kita mendengar ucapan ini, tentunya tidak mungkin kita akan membayangkan langit melekat di atas bumi tetapi yang dimaksudkan tentulah langit berada di lokasi atas dan bumi pula di lokasi bawah dan jarak antara kedua-dua objek tersebut sudah tentu amat jauh sekali.

 

Daripada Ubadah bin Shamit,  Rasulullah bersabda “Pertama sekali yang dicipta oleh Allah ialah kalam (pena). Kemudian Allah Taala berfirman padanya, “Catatlah”. Lalu pena itu terus berjalan serta mencatat apa yang ada (segala yang terjadi di alam semesta ini) sampai datangnya hari kiamat.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Baihaqi. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia tidak menyamai segala yang merupakan makhlukNya dan begitu juga sebaliknya.  Esa dalam sifat-sifat dan perbuatanNya.

Manakala sifat-sifat tsubutiah (sifat yang eksis pada Allah Taala) iaitu:

Kuasa (Qudrat):

Allah Taala itu adalah Maha Kuasa, tidak lemah sedikit pun untuk melakukan sesuatu. Apa yang tampak di alam semesta ini, tidak lain hanyalah sebagai penjelmaan atau refleksi dari sifat kuasa dan keagungan Allah Taala. Kekuasaan Allah Taala dapat berlaku dalam segala bentuk situasi. Mafhum firmanNya: “Sungguh Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari dan Kami tidak merasakan kelelahan sedikitpun.” (Q.S Qaf:38).

Dia adalah yang menghidupkan serta mematikan dan di bawah kekuasaan-Nya pula adanya pertukaran malam dan siang. Apakah kamu semua tidak menggunakan akalmu“? (Q.S. Al-Mukminun:80)

Berkehendak (Iradat):

Maksudnya ialah Dia menentukan sesuatu yang mungkin dan apa yang wajar berlaku. Oleh sebab itu ada benda yang dijadikannya panjang atau pendek, elok atau buruk, pandai atau bodoh, di tempat ini atau di tempat lain dan sebagainya. Allah Taala berhak mengatur segala sesuatu yang maujud ini sesuai dengan kehendak, kemahuan, keinginan atau kebijaksanaanNya. Allah Taala berfirman, “Sesungguhnya firman Kami kepada sesuatu itu apabila Kami menghendaki adanya, Kami berfirman, ‘Adalah (jadilah)!’ Maka benda itu pun ada (jadi).” (Q.S. An-Nahl:40)

Mengetahui (Ilmu):

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Memang apa saja yang maujud adalah makhlukNya dan berada dalam ruang lingkung pengetahuanNya sama ada yang telah lampau, yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi nanti. Pengetahuan Allah Taala tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan (kebodohan). Allah Taala juga tidak pernah dihinggapi oleh sifat lupa.  Bahkan pengetahuanNya tidak dibatasi dengan masa atau tempat.

Mafhum firmanNya:“Tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah itu Maha Mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahsia antara tig orang, melainkan Dia adalah yang keempatnya dan tiada pula antara lima orang, melainkan Dia adalah yang keenamnya dan tiada pula kurang atau lebih dari itu melainkan Dia bemereka di mana saja mereka berada. Kemudian Allah akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat tentang apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Mujadalah:7)

Di sisi Allah adalah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain dari Dia sendiri. Allah Maha Mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia pasti mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji dalam kegelapan bumi pula yang basah dan yang kering, melainkan semua tentu tertulis dalam kitab yang terang.” (Q.S. Al-An’am:59)

Dan apa saja yang menjadi urusanmu dan apa saja yang engkau baca dari Al-Quran dan tidak ada pekerjaan yang engkau kerjakan melainkan Kami menjadi saksimu, ketika kamu melakukannya itu. Tidak akan luput dari pengetahuan Allah barang sebesar debu pun yang ada di bumi atau di langit dan tidak pula yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar daripadanya, melainkan semuanya ada di dalam kitab yang terang.” (Q.S. Yunus:61)

Hidup (Hayat):

Hidupnya Allah Taala adalah kehidupan yang amat sempurna sekali. Bahkan tidak ada suatu kehidupan yang mendekati kesempurnaan kehidupan yang dimiliki oleh-Nya. Bagaimana keadaan kehidupan yang hakiki daripada Allah Taala itu tentulah tidak mungkin dapat dicapai oleh akal fikiran manusia. Mafhum firmanNya:“Dan bertawakkallah kepada yang Maha Hidup yang tidak akan mati.” (Q.S. Al-Furqan:58)

 

Berfirman (Kalam):

Allah Taala Maha Berfirman. Cara berfirman Allah Taala tidak dengan huruf atau pun suara. Sifat ini ditetapkan oleh Allah Taala untuk diriNya sendiri dan Dia telah berbicara kepada Musa a.s., sebagaimana firman-Nya: “Allah telah memfirmankan firman-Nya kepada Musa.” (Q.S. An-Nisa:164)

Dan setelah Musa sampai pada waktu yang ditentukan itu dan Tuhannya berfirman kepadanya.” (Q.S. Al-A’raf:143)

 Katakanlah! ‘Jika lautan menjadi tinta semuanya untuk menuliskan kalimat Tuhanku, pastilah lautan itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku (selesai dituliskan) sekali pun Kami datangkan sebanyak itu lagi tambahnya.’” (Q.S. Al-Kahfi:109)

Dan andaikata semua pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta dengan ditambah lagi sesudah itu tujuh lautan yang lain, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan.’” (Q.S. Luqman:27)

Mendengar (Sama’) dan Melihat (Bashar):

Allah Taala Maha Mendengar segala sesuatu maujud hinggakan gerak-geri seekor semut hitam di atas batu licin di malam yang amat gelap gelita dapat dipantau. Allah Taala dalam mendengar segala sesuatu tidak menggunakan alat penangkap suara, receiver, telinga atau alat pendengaran apapun juga sifatnya seperti yang digunakan manusia.

Dalam suatu peristiwa, salah seorang isteri sahabat Rasulullah saw. mengadukan hal suaminya kepada beliau. Terjadilah percakapan antara wanita itu dengan beliau. Kemudian turunlah satu ayat yang berbunyi, “Sungguh Allah telah mendengar pada wanita yang mengajukan perkara tentang hal suaminya itu padamu dan mengadukan itu kepada Allah. Allah mendengar tentang percakapanmu berdua. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Melihat.” (Q.S. Al-Mujadalah:1)

Pergilah engkau berdua (wahai Musa an Harun) kepada Firaun, sesungguhnya ia sudah durhaka yang melampaui batas. Ucapkanlah kepadanya perkataan yang halus, barangkali ia suka memperhatikan atau takut (kepada Tuhan). Keduanya bersembah, ‘Ya Tuhan kami! Kami takut kalau ia terlebih dulu bersiap sedia menantang kami dan melakukan kekejaman di luar batas.’ Allah berfirman, ‘Janganlah Kamu berdua takut, sesungguhnya Aku bersamamu, Aku mendengar dan Aku melihat.’” (Q.S. Thaha:43-46)

Sifat-sifat Allah Taala ada yang termasuk dalam sebutan sifat-sifat Zat dan ada yang termasuk dalam sebutan sifat-sifat perbuatan. Sifat-sifat zat iaitu sifat-sifat tsubutiah atau sifat-sifat maknawiah, iaitu sifat hidup, mengetahui, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat dan berfirman. Adapun sifat-sifat perbuatan itu ialah seperti sifat menciptakan dan memberi rezeki. Jadi Allah yang Maha Menciptakan dan Maha Pemberi rezeki Dialah yang mencipta makhluk ini dan juga yang mengurniakan rezeki kepada mereka.

Ulama sependapat bahwa sifat perbuatan, bukanlah sifat Zat dan kedudukan sifat perbuatan itu adalah sebagai tambahan dari sifat Zat. Hanya saja yang diperselisihkan oleh para ulama ialah tentang kedudukan sifat Zat itu sendiri. Persoalannya ialah:

1. Apakah sifat-sifat itu ‘ain Zat? Dengan kata lain apakah Allah Taala mengetahui dengan Zat, hidup dengan Zat dan sifat-sifat tsubutiah lainnya?

2. Apakah sifat-sifat itu merupakan tambahan dari Zat? Dengan kata lain, apakah Allah Taala mengetahui dengan pengetahuan, hidup dengan kehidupan, kuasa dengan kekuasaan, berkehendak dengan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan dan berfirman dengan firman? Itulah bentuk yang sering mereka perselisihkan.

Sebenarnya pemikiran-pemikiran sebegini termasuk dalam rumpunan hal-hal yang dilarang bagi kita semua memikirkannya. Allah Taala tidak menyuruh akal kita untuk mencapainya. Ini kerana persoalan tersebut jelas sudah terkeluar dari batas kemampuan akal fikiran manusia. Akal manusia amat terbatas. Sedangkan Zat Allah Taala lebih jauh daripada apa yang dapat dicapai oleh akal.

Mafhum firmanNya: “Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan dan Dia dapat mencapai penglihatan-penglihatan itu. Dia adalah Maha Halus lagi Waspada.” (Q.S. Al-An’am:103)

Allah Maha Mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka (manusia-manusia) itu tidak dapat meliputi (mengetahui) Tuhan dengan pengetahuannya.” (Q.S. Thaha:110)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: