Adakah tempoh masa yang diiktiraf seseorang musafir sebagai bermukim?

Dalam masalah ini, para fuqaha berselisih pendapat kepada tiga pendapat. Ringkasnya sebagaimana berikut;

i)  Mazhab Jumhur yang terdiri daripada kalangan Malikiyyah, Syafieyyah dan Hanabilah mengatakan tempoh bermukim itu apabila melebihi 4 hari berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a “Bahawa Rasulullah sampai ke kota Mekah pada waktu subuh hari keempat dalam bulan Zul Hijjah. Beliau menetap di situ pada hari ke empat, ke lima, keenam dan ke tujuh. Kemudian beliau menunaikan solat subuh pada hari ke lapan, lalu keluar menuju ke Mina. beliau mengqasarkan solatnya dalam tempoh hari-hari tersebut dan menjama’kannya dalam tempoh beliau bermukim (iaitu selepas empat hari).

ii)  Menurut golongan Hanafiyyah, tempoh dianggap bermukim ialah selama 15 hari. Dalam tempoh ini dibenarkan qasar solat.  Mereka berpegang dengan beberapa nas hadis sebagai hujjah. Antaranya ialah hadis daripada Ibn Abbas ra yang diriwayatkan oleh Abu Daud “Rasulullah menetap di Mekah pada tahun Pembukaan Kota Mekah selama 15 hari dan dia mengqasarkan solat dalam tempoh itu”.

iii) Mengikut golongan yang berpendapat bahawa seseorang musafir boleh mengqasarkan solatnya selama-lamanya tanpa tempoh had selama mana dia tidak berniat untuk bermukim. Golongan ini berpegang dengan nas-nas hadis berikut, iaitu;

 1) Daripada Ibn Abbas r.a “Rasulullah menetap di suatu tempat selama 19 hari dan mengqasarkan solatnya. Maka kami apabila berada dalam perjalanan selama 19 hari, kami juga mengqasarkan solat. Jika tempoh itu lebih, kami akan sempurnakan rakaat sebanyak empat rakaat”.

2) Daripada Imran bin Hushain berkata ” Aku berperang bersama Rasulullah dan aku menyaksikan peristiwa pembukaan Kota Mekah. Beliau menetap di Mekah selama 18 malam dan melakukan solat secara dua-dua rakaat (qasar) dan bersabda “Wahai  penduduk Kota Mekah! Sempurnakanlah sebanyak empat rakaat sesungguhnya kami masih berada dalam perjalanan”.

3) Daripada Jabir bin Abdullah r.a ” Rasulullah menetap di Tabuk selama dua puluh hari dan beliau mengqasarkan solatnya”.

Semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa seseorang musafir itu tidak tertakluk kepada tempoh tertentu. Malah Rasulullah sendiri pernah mengqasarkan solatnya dalam tempoh masa 19 hari, 18 hari dan juga 20 hari.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: